เรื่อง : ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ) พ.ศ.2561-2580 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ) พ.ศ.2561-2580
หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง : ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
จำนวนหน้า : 22
ผู้เข้าอ่าน : 14 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :คำค้นหา (Tag)
ทั่วไป