เรื่อง : ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.อำเภอภูกามยาว ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.อำเภอภูกามยาว
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : ูกศน.อำเภอภูกามยาว
จำนวนหน้า : 96
ผู้เข้าอ่าน : 153 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

คำนำ

 

          ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเรา          ผ่านกระบวนการการศึกษา สังเกตวิเคราะห์ จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมา               จากความรู้เฉพาะหลายๆเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาจ่างๆอาจกล่าว                ไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและ             การปรับตัวในการดำเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชน และในตัวของ            ผู้รู้เอง หากมีการสืบเพื่อค้นคว้าเพื่อการศึกษา และนำมาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกัน เกิดการยอมรับถ่ายทอด และพัฒนา   ไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว ได้จัดทำข้อมูลเรื่องทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นฉบับนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลในสาขาต่างๆที่เป็นผู้สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ในเขตอำเภอภูกามยาว เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าและสนใจ อันจะเป็นประโยชน์และตระหนักถึงความสำคัญในคุณค่าของมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจรรโลงและรักษาไว้สืบต่อไป

          คณะผู้จัดทำต้องขอขอบคุณ คณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้เอกสารสำเร็จด้วยดี หากท่านพบข้อข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะใดๆในการพัฒนาทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความสมบูรณ์โปรดแจ้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว เพื่อได้พัฒนาปรับปรุงต่อไป

 

 

 

                                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว

                                                                             กุมภาพันธ์  2563                           

                                                        คำค้นหา (Tag)
ทั่วไป