ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาววิสัยทัศน

วิสันทัศน์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว

ห้องสมุดเป็นแกล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต                          ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

พันธกิจ

1.ให้บริการหนังสือ และสื่อกรเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

2.ให้บริการในบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้

3.ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

จุดประสงค์

1.การอ่านเพื่อความรู้

2.การอ่านเพื่อความคิด

3.การอ่านเพื่อความบันเทิง