ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวบุคลากรห้องสมุด

นางวารณี  วิชัยศิริ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว

 

นางสาวชัญญาภัค  ดูการดี

บรรณารักษ์